RS 17/22: Finlands dramatiska historia

Det finska folkets fascinerande historia började redan för cirka 10 000 år sedan när våra tidiga förfäder landsteg på landets karga kuster som blottlades när inlandsisen drog sig tillbaka.

Den karga nordiska naturen har under årtusendenas gång format finländarnas uthålliga, envisa och naturnära folkkaraktär.

Uppkomsten av den självständiga staten Finland i december 1917 var en dramatisk historisk händelse. Händelserna började med den ryska revolutionen. Finländarna utnyttjade situationen och förklarade landet självständigt 6.12.1917.

Den unga republikens självständighet balanserade på knivseggen under andra världskriget 1939–45. Närmare 700 000 finländare deltog i striderna. Många av dem stupade och hundratusentals blev svårt invalidiserade. 70 000 småbarn skickades till Sverige undan kriget. Med stora uppoffringar lyckades landet nätt och jämt behålla sin självständighet.

Under andra världskriget förlorade Finland Karelen till Sovjetunionen och tvingades att ordna bostäder för 450 000 personer som evakuerades från Karelen. De evakuerade fick själva bryta mark för närmare 100 000 nybyggargårdar, ofta i obebodda ödemarker.

På 1960- och 70-talet drabbades Finland av massarbetslöshet. Resultatet blev en enorm arbetskraftsutflyttning till Sverige och tömning av Finlands landsbygd.

I Finlands stormiga skeden ingår även Sovjetunionens upplösning 1991 och en drastisk minskning av östhandeln vilket ledde till i en kraftig lågkonjunktur.

Följden blev en snabb orientering mot väst varefter såväl Finland som Sverige anslöt sig till den Europeiska unionen 1995.

Våren 2022 har åter varit en turbulent tid i Europa. Beslutsfattarna i såväl Finland som Sverige överväger som bäst noga frågan om hur den egna nationens intressen och självständighet bäst kan tryggas under de förändrade förhållandena.