RS 25/18: Ingen garanti för pension

De svenska myndigheterna utreder som bäst om Sverige under nästa decennium ska fortsätta att betala ut den bosättningsbaserade garantipensionen till personer som är bosatta i Finland.

Garantipension betalas ut till personer som har varit bosatta i Sverige i mer än tre år och som har en mycket låg inkomstrelaterad pension. Bland dem finns till exempel husmödrar vars möjlighet att verka i arbetslivet och att samla poäng till arbetspensionen varit begränsade på grund av att de har stannat hemma och skött och uppfostrat sina barn.

Bakgrunden till den pågående utredningen är EU-domstolens prejudikat i ett fall som handlar om en polsk arbetare vars ärende handläggs som bäst av Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige.

Över 17 000 personer som har flyttat tillbaka till Finland kan komma att förlora sin svenska garantipension om Sverige beslutar att upphöra med betalningen av garantipension till utlandet.
Garantipension betalas ut på grundval av bosättning i Sverige och dess storlek påverkas av storleken på inkomstpensionen. Den svenska inkomstpensionen påverkas inte av tvisten utan utbetalningen av inkomstpension fortsätter som tidigare.

Ärendet handläggs som bäst av Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige.
Pensionsmyndigheterna utreder samtidigt vilka ändringar i pensionslagen reformen kräver. Utbetalningen av dagens garantipension till Finland fortsätter till utgången av 2019.

EU-domstolens prejudikat kan påverka även utbetalningen av den finska folkpensionen. Om Sverige bestämmer sig för att begränsa utbetalningen av den svenska pensionen till utlandet kan den finska staten införa en motsvarande begränsning.

Folkpensionsanstalten i Finland följer upp situationen i Sverige och de beslut som Sverige fattar.
I dag betalar Finland ut folkpension till närmare 30 000 finländare som är bosatta i Sverige.

Det verkar som om grundpensionssystemet kommer att genomgå omfattande förändringar både i Sverige och Finland under de närmaste åren.
Sverige är en ledande välfärdsstat vars pensionssystem ses som en förebild och gott exempel över hela världen. Pensionsreformer genomförs därför med försiktighet och urskillning.

Sverigefinländarna är flitiga arbetets hjältar oavsett om de har gjort sin insats för det svenska folkhemmet i fabrikshallar eller som husmödrar som har uppfostrat goda medborgare och produktiva samhällsmedlemmar och de har i vilket fall som helst förtjänat sin pension.